Skip to content

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

 • by

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

ในยุคปัจจุบัน สื่อมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของผู้คน สื่อช่วยให้เราเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เชื่อมต่อกับผู้คน และสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม สื่อก็มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลเสียต่อผู้รับสื่อได้เช่นกัน ดังนั้น ทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน

 • ความหมายและความสำคัญของทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง ทักษะในการเข้าใจและวิเคราะห์สื่ออย่างมีวิจารณญาณ ช่วยให้ผู้รับสื่อสามารถแยกแยะข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ จากข้อมูลข่าวสารที่ผิดพลาดหรือเท็จ มีความรู้เกี่ยวกับสื่อ เข้าใจบริบทที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาสื่อ มีความรู้เกี่ยวกับผู้ผลิตสื่อและจุดประสงค์ในการนำเสนอสื่อ รวมถึงสามารถระบุข้อมูลที่เป็นอคติหรือเท็จและตอบสนองเหมาะสม

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล เนื่องจากสื่อในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบและเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลให้ผู้คนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สื่อก็มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลเสียต่อผู้รับสื่อได้เช่นกัน เช่น การแพร่กระจายข่าวปลอม โฆษณาชวนเชื่อ การส่งเสริมความรุนแรง เป็นต้น

 • ประเด็นหลักในการรู้เท่าทันสื่อ

มีประเด็นหลักในการรู้เท่าทันสื่อ ดังนี้

 1. การแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องจากข้อมูลที่ผิด สามารถทำได้โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาของข้อมูล ลักษณะของเนื้อหา และความน่าเชื่อถือของข้อมูล
 2. การเข้าใจเจตนาและบริบทของเนื้อหาสื่อ จะช่วยให้เราเข้าใจว่าสื่อต้องการสื่ออะไร และเนื้อหาสื่อนั้นถูกสร้างขึ้นในบริบทใด
 3. การระมัดระวังข้อมูลที่อาจทำให้เกิดอคติ อคติเป็นความคิดหรือความเชื่อที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนเรา ส่งผลให้เรามองสิ่งต่าง ๆ ตามความเชื่อของเรา ดังนั้น จึงควรระมัดระวังข้อมูลที่เราเกิดอคติ
 • วิธีการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อสามารถพัฒนาได้โดยการฝึกฝนการวิเคราะห์และการใช้วิจารณญาณ การใช้เครื่องมือและการใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และการเข้าร่วมในกิจกรรมที่เสริมสร้างทักษะดังกล่าว

ตัวอย่างการใช้ทักษะการรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวัน

 1. ตัวอย่างการวิเคราะห์ข่าว
  นางสาวปริมา พบข่าวสุขภาพบนโซเชียลมีเดียและตัดสินใจตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนที่จะเชื่อหรือแชร์ต่อ การกระทำของปริมาช่วยป้องกันการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดพลาดหรือเท็จ
 2. ตัวอย่างการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์
  นายพงศ์เทพ พบข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองที่ดูไม่น่าเชื่อถือ จึงใช้เวลาตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายแห่งและใช้เครื่องมือตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนที่จะตัดสินใจแชร์ ซึ่งช่วยลดการแพร่กระจายข่าวปลอมและข้อมูลที่ผิดพลาด
 3. ตัวอย่างการมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมด้านสื่อที่มีคุณภาพ
  นางภรณี เข้าร่วมกลุ่มออนไลน์ที่มีจุดมุ่งหมายในการเสริมสร้างความรู้เท่าทันสื่อและช่วยตรวจสอบข้อมูลที่แชร์ในกลุ่ม ซึ่งเป็นการช่วยสร้างสังคมที่มีความรู้เท่าทันสื่อและส่งเสริมการใช้สื่ออย่างมีคุณภาพ

สรุป

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคนในยุคดิจิทัล ช่วยให้เราสามารถรับมือกับสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสังคมสื่อที่มีคุณภาพ บทความนี้จึงถือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างทักษะการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชนทั่วไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *