Skip to content

การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

 • by

การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคดิจิทัล เนื่องจากสื่อในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบและเข้าถึงได้ง่าย ส่งผลให้ผู้คนมีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สื่อก็มีความเสี่ยงที่อาจส่งผลเสียต่อผู้รับสื่อได้เช่นกัน เช่น การแพร่กระจายข่าวปลอม โฆษณาชวนเชื่อ การส่งเสริมความรุนแรง เป็นต้น

แนวทางในการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการต่างๆ ดังนี้

 • การศึกษาและการอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสื่อใหม่ๆ

เราต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น รูปแบบและเทคนิคการผลิตสื่อ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถประเมินเนื้อหาสื่อได้อย่างมีวิจารณญาณ

 • ตัวอย่างแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ
  1. เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ เช่น กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
  2. เว็บไซต์ขององค์กรระหว่างประเทศ เช่น UNESCO
  3. เว็บไซต์ของสื่อมวลชน
  4. หนังสือเกี่ยวกับสื่อ
  5. หลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับสื่อ
 • การฝึกฝนการวิเคราะห์และการตั้งคำถามต่อเนื้อหาสื่อ

การฝึกฝนการวิเคราะห์และการตั้งคำถามต่อเนื้อหาสื่อจะช่วยให้เราเข้าใจบริบทของเนื้อหา เจตนาของผู้ผลิตสื่อ และจุดประสงค์ในการนำเสนอสื่อ

ตัวอย่างคำถามที่ควรตั้งต่อเนื้อหาสื่อ

 1. ใครเป็นผู้สร้างเนื้อหานี้
 2. เนื้อหานี้สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใด
 3. เนื้อหานี้นำเสนอจากมุมมองใด
 4. เนื้อหานี้ใช้เทคนิคใดในการโน้มน้าวผู้ชม
 • การเข้าร่วมกิจกรรมหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

การเข้าร่วมกิจกรรมหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อจะช่วยให้เราเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในการรู้เท่าทันสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างกิจกรรมหรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

 1. เวิร์กช็อปหรือสัมมนาเกี่ยวกับสื่อ
 2. หลักสูตรออนไลน์เกี่ยวกับสื่อ
 3. กิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสื่อ

ตัวอย่างการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ

ตัวอย่างการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ เช่น

การวิเคราะห์ข่าวและข้อมูลที่ได้รับ เช่น การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล ลักษณะของเนื้อหา และความน่าเชื่อถือของข้อมูล

*ตัวอย่างการการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูล

 • ตรวจสอบว่าแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นสื่อที่น่าเชื่อถือหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าแหล่งที่มาของข้อมูลมีอคติหรือไม่

*ตัวอย่างการตรวจสอบลักษณะของเนื้อหา

 • ตรวจสอบว่าเนื้อหาเป็นข่าวหรือบทความ
 • ตรวจสอบว่าเนื้อหามีข้อมูลเพียงพอหรือไม่

*ตัวอย่างการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล

 • ตรวจสอบว่าข้อมูลมีแหล่งที่มาที่ชัดเจนหรือไม่
 • ตรวจสอบว่าข้อมูลมีการอ้างอิงจากแหล่งอื่นหรือไม่

การเข้าร่วมเวิร์กช็อปหรือสัมมนาเกี่ยวกับสื่อ เช่น การเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์สื่อดิจิทัล ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมจะได้รับการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์สื่อ ในด้านต่างๆ เช่น

การวิเคราะห์การใช้ภาษา

 • การวิเคราะห์ว่าภาษาที่ใช้ในสื่อมีลักษณะอย่างไร เช่น การใช้ภาษาที่ชักจูง ภาษาที่มีอคติ หรือภาษาที่เป็นกลาง
 • การสังเกตการณ์ใช้คำศัพท์ที่มีการโน้มน้าวความคิด หรือคำที่มีความหมายแฝง

การวิเคราะห์การใช้ภาพ

 • การตรวจสอบว่าภาพถูกใช้เพื่อสื่อสารหรือส่งเสริมข้อความอย่างไร
 • การวิเคราะห์ว่าภาพถูกตัดต่อหรือปรับแต่งเพื่อสร้างผลกระทบหรือความเข้าใจในทางที่ผู้ผลิตสื่อต้องการหรือไม่

การวิเคราะห์การใช้เทคนิคการตัดต่อ

 • การสังเกตว่าการตัดต่อมีผลต่อการนำเสนอเนื้อหาอย่างไร เช่น การเปลี่ยนแปลงบริบทหรือการเน้นย้ำจุดใดจุดหนึ่ง
 • การพิจารณาว่าการตัดต่อส่งผลต่อความน่าเชื่อถือหรือความเข้าใจของเนื้อหาได้อย่างไร

การใช้เครื่องมือดิจิทัลในการตรวจสอบข้อมูล เช่น การใช้เครื่องมือตรวจสอบข้อเท็จจริง

ตัวอย่างเครื่องมือตรวจสอบข้อเท็จจริง

การสังเกตและติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลหลากหลาย จะช่วยทำให้เราได้รับข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านและครบถ้วนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถประเมินข้อมูลได้อย่างมีวิจารณญาณ

การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อื่น จะช่วยให้เราได้มุมมองใหม่ ๆ ไม่ยึดติดกับความเชื่อหรือมุมมองเดิม ๆ ของตนเองเท่านั้น

              

สรุป

การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคนในยุคปัจจุบัน เนื่องจากสื่อมีบทบาทสำคัญในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสร้างความคิดเห็นของคนในสังคม ทักษะการรู้เท่าทันสื่อช่วยให้เราสามารถรับมือกับสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสภาพแวดล้อมด้านสื่อที่มีคุณภาพ

ทักษะการรู้เท่าทันสื่อมีความสำคัญต่อสังคมในด้านต่าง ๆ เช่น ช่วยให้ประชาชนสามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถปกป้องตนเองจากผลกระทบเชิงลบของสื่อ เช่น การถูกหลอกลวงหรือถูกชักจูง และช่วยให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพ

ดังนั้น การพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนในยุคปัจจุบัน ทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของทักษะนี้และหาโอกาสฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *