Skip to content

คลิปวิดีโอ

ข่าวสารหลัก

timeline_20240126_153741

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการหลักสูตรการเรียนการสอนออนไลน์เกี่ยวกับการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ มุ่งสร้างการตระหนักรู้ สร้างความรู้เกี่ยวกับสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ให้กับกลุ่มประชาชน ผ่านการเรียนการสอนแบบออนไลน์ช่องทางเว็บไซต์ โดยเปิดให้บริการฟรี สำหรับประชาชนทุกคน ตั้งเป้ามีผู้เข้าเรียนไม่น้อยกว่า 1,000 คน

ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า.. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีภารกิจสร้างการรู้เท่าทันสื่อและการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ กองทุนสื่อฯ มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนด้านการรู้เท่าทันสื่อระหว่างผู้เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อในประเทศไทย  Read more >>

บทความต่างๆ

Social media